Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Herbárnaumístěného na webovém rozhraní www.herbarna.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

EkoMedica Czech s.r.o., se sídlemSokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


IČ:29392594

DIČ: CZ29392594                                      

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38498

Adresa pro doručování: Vita obchůdek, Hrnčířská 265/16, 748 01 Hlučín

Telefonní číslo:+420 737 909 304

Kontaktní e-mail: herbarna@herbarna.cz

jako prodávajícím


a vámi jako kupujícím.


 


1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.          Shrnutí obsahu obchodních podmínek a důležité informace


Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2).Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.


Zbožím prodávaným na webovém rozhraní jsou především výživové doplňky.Žádný z produktů umístěných na webovém rozhraní není lékem ani léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je potravinovým doplňkem, je určeno jako doplněk pestré a vyvážené stravy.


1.2.          Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?


O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujetemimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.


1.3.          Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?


V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:


-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;


-      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;


-      Zásadami ochrany osobních údajů, které upravujíochranu vašich osobních údajů;


-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;


-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,


a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnostiřídíčeským právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:


-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);


-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).


Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.4.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?


Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.


1.5.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?


V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


 


2.       KUPNÍ SMLOUVA


2.1.          Jak uzavíráme kupní smlouvu?


Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.Upozorňujeme, žeprezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


2.2.          Jak podat objednávku?


Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře)nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme.Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.


Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.


Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.


2.3.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?